Terezín - Malá pevnost - založení

16. února 2011 v 22:59 | pCh |  Terezín
Dějiny Malé pevnosti jsou úzce spojeny s dějinami samotné hlavní pevnosti terezínské. Podnět k vybudování pevnosti daly rakouskému císaři Josefu II. události politické. Po ztrátě Slezska a po zesílení pruské vojenské moci bylo třeba vybudovat strategická opevnění na severu Čech. Přirozenou výpadovou cestu dolinou Ohře a Labe do srdce Čech bylo nutno opevniti, aby pruská vojska byla zdržena při vpádu do Čech.
První návrhy pro stavbu pevnosti a Malé pevnosti pocházely od velitele rakouského ženijního vojska polního zbrojmistra hraběte Pellegriniho. Prvním velitelem pevnosti Terezína byl Mikuláš šlechtic Steinmetz.
plán Terezína


Samotná pevnost Terezína pozůstává v prvním stavebním období z hlavní pevnosti a Malé pevnosti. Obě pevnostní části jsou od sebe odděleny novou Ohří a mezi sebou spojeny podzemními chodbami od Splavových mlýnů k Malé pevnosti a širokými ústupovými poli. Pevnost byla vybudována podle francouzského vzoru Meusiersu. Hlavní pevnost je podlouhlý, baštami opatřený osmihran. Celková stavba pro tehdejší dobu byla velmi významná.

Prvními obětmi stavby pevnosti byly vesnice Německé Kopisty a Trávčice. Na místě tehdejších Trávčic se nyní rozprostírají valy Malé pevnosti. Obec Trávčice je nyní 2 km východně od Malé pevnosti. Toto zrušení a srovnání obcí se neobešlo bez vojenského nátlaku. Obyvatelé Německých Kopist obdrželi v tehdejší měně odškodné ve výši 26.999 zlatých 59 krejcarů a Trávčice 11.523 zlatých 45 krejcarů.
Základní kámen k vybudování pevnosti byl slavnostně položen 10. října 1780 císařem Josefem II. Ještě dnes hlásá latinský nápis, že "Josef II. množitel říše, otec země, položil základní kámen tohoto věcného díla dne 10. října 1780 a příkladu svého moudrého panovníka následovali: Mauricius Lacy, polní maršálek, Karel hrabe Pellegriní, nejvyšší velitel ženijního vojska, jakož i ostatní přítomní.


Rozloha hlavní pevnosti směrem severojižním jest 1200 m a směrem východně-západním 920 m. Rozměry Malé pevnosti jsou 920 X 430 m. Stavební práce na obou těchto pevnostech byly zahájeny v březnu 1781. Muselo být také přistoupeno ihned ke stavbě silnic. Při těchto pracích bylo použito ženijních útvarů a 9 divisí vozatajstva. Vedoucímu stavby pevnosti plk. šlechtici Steinmetzovi stály jako pomocné síly k disposici: pražský ženijní sbor, 300 Chorvatů pro pálení cihel a pro pozemní práce, 5000 řemeslníků všeho druhu (zedníci, tesaři, zámečníci, kováři atd.), celkem pracovalo na stavbě pevnosti 15.000 mužů. Tento počet 15.000 mužů zdá se být značně vysoký, avšak v okolních vesnicích v Českých Kopistech, Počáplech, Hrdlech a Trávčicích jsou přesné zápisy v kostelních knihách. Těchto vesnic ležících v okolí pevnosti muselo být v prvé řadě použito pro ubytování při stavbě zaměstnaných dělníků, poněvadž jiných ubytovacích možností zde nebylo. Kostelní knihy těchto obcí zaznamenávají v r. 1781 křty dětí vojínů těchto pluků: haličský č. 10, český pěší č. 11, český pěší č. 28, český pěší č. 35, český pěší č. 42, moravský pěší č. 54, korutanský pěší č. 7, krajinský pěší č. 17, uherský pěší č. 25, štýrský pěší Č. 47. Pro potřeby povoznické byli přibráni i rolníci z litoměřického okolí. Připomínáme, že to bylo v dobách nevolnictví, takže tyto práce byly konány v rámci roboty. Jest samozřejmé, že zemědělci v té době získali prodejem potravin značný vedlejší příjem. Poptávka zde jistě nescházela, již vzhledem k velkému množství dělnictva na poměrně malém prostoru. Vypráví se také, že povozníci jednoho dne odepřeli práci, protože jim byl předkládán denně losos k obědu. To jest důkazem, že v řece Ohři byla hojnost ryb.

Cihly v počtu mnoha milionů, jichž bylo pro stavbu pevnosti zapotřebí, musely být páleny v bezprostřední blízkosti Malé pevnosti. Protože zde byla nalezena vhodná jílová půda, bylo zřízeno na místě 5 cihelen. Z těchto 5 cihelen byly 2 již v r. 1789 zrušeny, 2 další poněkud později a poslední prodána v roce 1880.
Vápno pro stavbu pevnosti dodávala fiskální vápenice v Roudnici. Potřebné zeminy byly získány při zřizování bohušovické a litoměřické kotliny. Stavební dříví se dopravovalo z velké části vodní cestou po Labi z Pardubic, Poděbrad a Brandýsa do Českých Kopist (asi 2 km od pevnosti), kde bylo vykládáno a odtud vozy dopravováno na staveniště. Menší množství dřeva dodávaly lesy v okolí Doks. Doprava tohoto dřeva děla se po souši. Abychom získali představu o celkovém rozsahu stavebního programu uvádíme, že pouze panství v Pardubicích dodalo asi 40.000 kmenů měkkého dřeva jako stavební dříví a 600 silných dubových kmenů, jichž bylo částečně použito pro stavbu ledních koz v Ohři na ochranu Splavového mostu, hlavně však ke zřízení roštů, aby se získalo v bažinatém území základu potřebné únosnosti.
Na takovém roštu (byly kladeny křížem přes sebe dubové kmeny, které byly zatěžkávány kamennými kvádry ve váze asi 400 kg a které byly umístěny mezi jednotlivými kmeny) byl postaven v létech 1805 až 1810 terezínský kostel.
Pískovcové kameny pro stavbu pevnosti byly lámány u Děčína a Hřenska a po Labi dopravovány až do Mlékojed a odtud vozy na staveniště. Menší množství kamení potřebného na stavbu silnic přicházelo z kraje kolem Úštěku, z Podlusk u Roudnice a z Velhot u Lovosic. Panství zbirožské dodávalo železné krumpáče, lopaty, laťové dřevo, hřebíky pro krovy a měsíčně dováželo 3000 strychů vápna. Mimo to bylo vápno dodáváno též roudnickou vápenicí.
Majitelem této vápenice jest uváděn Vojtěch Šubrt, jehož usedlost byla na hradním pozemku v Roudnici.

Dne 22. září 1784 byla pevnost prohlášena za uzavřené město a 4 pevnostní brány byly obsazeny strážemi. Byly to brány: Litoměřická v severní části pevnosti, Bohušovická v jižní části pevnosti, Horní a Dolní vodní brány ve východní části pevnosti. Nyní je zachována pouze brána Bohušovická. Litoměřická brána byla zrušena v r. 1897.
V prosinci r. 1782 byl Terezín prohlášen svobodným městem královským. Prostor uvnitř hradeb byl rozdělen na 20 bloků, v nichž bylo 288 stavebních míst. V prosinci 1782 byl vydán císařem Josefem II. nejvyšší osidlovací patent pro c. k. svobodné město Terezín, jímž byli obyvatelé vyzváni, aby se stěhovali do nově zbudované pevnosti a provozovali tam své živnosti. Byly jim poskytnuty všemožné výhody. Nově vystavěné domy byly po třicet let osvobozeny od daní a poplatků a jejich majitelé byli osvobozeni od vojenské služby. Nemajetným stát zapůjčil peníze na stavbu domů a z této půjčky byl placen 4% úrok a 2 % úmor. Mimo to dostal každý, kdo v Terezíně začal provozovat živnost, 300 zlatých. Tato prakse trvala až do r. 1850. Původně mělo město Terezín německý ráz, jednak vlivem posádky, jejíž důstojníci byli většinou Němci a pak vlivem toho, že se do Terezína stěhovali Němci ze severočeských měst. Protože však okolí pevnosti bylo ryze české, německá většina stále ustupovala, až koncem devatenáctého století se Terezín stal městem s velkou českou většinou i když Rakousko se snažilo uměle udržet německou většinu.

Malá pevnost leží na pravém břehu staré Ohře a představuje nejdál na východ vysunuté obranné opevnění pevnosti. Kdybyste se však ptali dnes někoho z domácích lidí na "Terezínský fort", byla by odpověď záporná. Označení "Terezínský fort" je historicky správné a značí Malou pevnost. Toto pojmenování nalézáme na všech starých kresbách. Pojmenování "Malá pevnost" se vsak používalo místo tohoto dlouhého označení "terezínský fort", protože pojmenování "Malá pevnost" bylo mnohem kratší a značilo protiklad k hlavní pevnosti, t. j. samotnému městu Terezínu. Spojení mezi hlavní a Malou pevností bylo vybaveno velmi silným způsobem, dvěma širokými ústupovými poli a jižní frontu tvořily baštami opatřené hradby. Přístup do Malé pevnosti byl umožněn dalším Splavovým mostem se stavidly a to přes starou Ohři.
Tento most se stavidly byl určen k tomu, aby dodával vodu k zaplavení trávčické a českokopistské kotliny. Nyní slouží jeho zařízení k nahromadění vody potřebné k čištění kanálu Malé pevnosti.
Opevňovací zařízení se podobají oněm v hlavní pevnosti, t. j. v samotném městě Terezíně. Kolem Malé pevnosti probíhá opět hvězdicovitý nejpřednější val se střeleckými a minovými chodbami a zaplavitelnými příkopy.

V Malé pevnosti jsou tyto budovy:
1 kasárna pro ubytování 100 vojínů
1 rodinný dům - obytný dům, důstojnický pavilon
1 stáj pro 90 koní
dílny (zámečnickáj truhlářská atd.)

V dějinách pevností zaujímá Malá pevnost zvláštní postavení, proto jí bývá věnována vždy zvláštní kapitola. Malá pevnost byla asi již brzy po vystavění určena k tomu, aby sloužila za trestnici vojenských osob. Potřebné cely v ní již byly. Byla také zřízena kuchyně a k tomu zdravotnické zařízení. Kromě vojenských osob odpykávali si zde tresty hlavně političtí vězňové.
Mezi jinými vězněnými na Malé pevnosti byl zde v r. 1823 vězněn řecký revolucionář Alexandr Ypsilanti - bojovník za osvobození Řeků z tureckého panství. Dne 6. května 1856 zemřela na Malé pevnosti Anna Rosická, velká bojovnice za práva polského obyvatelstva v Haliči. Ta zemřela právě v den, kdy jí byla udělena milost. V létech 1878 až 1883 byl tam vězněn bosenský revolucionář hadži Lója Salich Effendi, který byl jedním z vůdců z bosenského povstání v r. 1878. Byl zajat, odsouzen k trestu smrti, ale trest mu byl zaměněn na 5 let žaláře. Zemřel krátce po svém propuštění. V létech 1914-18 byli v Malé pevnosti vězněni političtí vězňové z Čech i jiných částí Rakousko-Uherské monarchie, haličtí a bukovinští rusofilové, vojáci českého střeleckého pluku 7, který se zúčastnil vzpoury v Rumburku. Byli zde také vězněni tři hlavní účastníci atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda a to: Princip, Gabrinovič a Grabes. Všichni byli odsouzeni k dvacetiletému těžkému žaláři, ale zemřeli na Malé pevnosti. Dne 8. a 9. Června 1918 byly jejich mrtvoly exhumovány a převezeny do vlasti.
Za dnů převratu v r. 1918 tvořil Terezín důležitý opěrný bod Čechů při obsazování Litoměřic a jiných měst polabského údolí.
V létech 1918-1939 tam byli opět vojenští vězni.

Text převzat z knihy "Malá pevnost Terezín", vydané v roce 1950. Vzhledem k roku vydání je plná Gottwaldů a Stalinů a dalších kreatur, ale snad aspoň historii založení bolševici nezprznili...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 František František | E-mail | 1. července 2011 v 17:47 | Reagovat

V souvislosti s dnešním AZ kvizem na ČT jsem se trochu seznámil s historií ochrany a obrany ZEMĚ ČESKÉ. Jaké nekonečné náklady a nasazení tisíců to stálo.
V kontrastu s dnešním rozdáváním všeho cizákům mě jímá nekonečný smutek a těžko popsatelná zloba. Zločincům smrt !

2 Filmy Online Filmy Online | 24. listopadu 2012 v 13:29 | Reagovat

http://jmenuju-se-earl-online-cesky.webnode.cz/

3 Filmy Online Filmy Online | 24. listopadu 2012 v 13:30 | Reagovat

Filmy online česky
http://filmy-online-cesky.webnode.cz/

4 hyung hyung | Web | 17. června 2015 v 18:46 | Reagovat

Škoda je všechny. :-!

5 panto panto | Web | 9. září 2016 v 10:35 | Reagovat

osobní půjčka :D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama