Paměti osady Nové Dvory - 1.část

9. července 2009 v 8:27 |  Nové Dvory - historie
Antonín Janda
řiditel živnostenské školy pokrač. a učitel
v Budyni n.O.
( 1912 )
Paměti osady Nových Dvorů a býv. Městečka Mur
(historie domů)Usedlíci, kteří drželi následující grunty, jsou tito:
Č.1. Chalupa Pavlovská,
pak statek Sedlákovský - u Lehkých.
Sloučena bývala nejspíše ze dvou chalup. První držel kolem r. 1620 Stanislav Polák, jinak Volšovský, s ženou Lídou, po něm koupil ji Adam Holý.
Druhou chalupu Pavlovskou držel r. 1654 Martin Trautner - přináleží k ní 6 kop záhonů, louka pod ourok 1, asi na 1 náruč sena. Žena jeho byla Markyta, druhá Anna.
1642 koupil ( jak výše uvedeno ) chalupu Adam Holej, jinak Kuchař ( byl panským kuchařem
v Doksanech ) s ženou Ludmilou za 400 kop. Býval dříve usazen v Dušníkách na Kuchařovské. O něm stojí psáno:
"1642 Adam Kuchař koupil pustý statek r. 1642 gsauc Pusty za Sumu 400 kop. Stare služby mu zawdawku považeno w Knihach Purgkrechtnich zapsano 15 kop. Ittem služby powinne od Letha 1642 až do 1660 patřilo Kuchaři (psali ho též Sedlák) témuž 390 zl., z toho gest mu považeno zadržalych auroků za 20 leth po 5 kopách = 116 zl. 40 kr. Robotních peněz za 13 leth po 15 zl. svaženo 195 zl. a peněz gruntownich se gemu z takowe služby geho povazi a za Zachariaše ( nejspíše předchůdce jeho ) připisuje ...67kop
Anno 1662 položil Penisy grunthownich.................3"
Anno 1663 Položil zas........................................6"
Čímž se do Knih temuž Kuchařovi wepsali gma.....76 kop."
Adam Holý zemřel r. 1662.
1662
převzal statek syn Melichar Holý s ženou Ludmilou. Zemřeli ale oba na mor r. 1680.
1681 ujal ho ujec Martin Sedlák s ženou Ludmilou za 550 kop. Pro nepořádné hospodaření

musil však měniti.
1704 vyměněn Jiříku Trautnerovi, jinak Statinkovi a ženě Kateřině za chalupu Hudcovskou

čís.13, a Trautner nyní připojil i chalupu Pavlovskou po otci Martinovi.
1726 převzal statek Jakub Sedlák s ženou Kateřinou. Říkali mu Brouk.
1738 vdova Kateřina vzala si Václava Nováka, zatím. hospod. R.1719 - 48 měl pozemky na
Sviní hoře 12 str. 1 věrt., v Dílkách 9 str., na Vině 18 str., u Dušník 6 str. 2 věrt., u Píst 9 str. 1 věrt., u Vsi 3 str. 1 ½ věrt., u Sazeného 4 str. 2 věrt., celkem 62 str.
3 ½ věrt. - Ona zemřela 1757
1754 převzal grunt syn Šimon Brouk, jinak Sedlák, jehož dceru Terezii vzal si Jan Novák.
1786 zápisně zeť Jan Novák až do způsobu dědice Josefa Brouka.
1820 pak dědic Josef Brouk.
1841 po Broukovi převzal Václav Mareš s ženou Kateřinou. Po jeho smrti hospodařila vdova.
1867 odkázala Janu Zemanovi ze Slatiny a manželce jeho Terezii Zimákové z Čižkovic, jejíž
tetou byla.
1900 dědil syn František Zeman s manželkou Rosálií Stuchlou z Píst.Č. 3. Nedbalovský.
1642 koupil zápisně Jan Nedbal s ženou Annou za 1000 kop.
1653 dědil syn Václav Nedbal, rychtář s ženou Annou, nyní v ceně 650 kop. Polí měl 12 kop
záhonů, luk 5. na 8 vozů sena, platí o sv,. Jiří 2 kopy 54 gr., o sv. Havle 5 kop 30 gr., z louky 1kopu 30 gr., slepic 6, vajec 35.
1654 do berně zemské zapsán. Zemřel 1684.
1684 držel ho Jiří Knotek, jinak Nedbal, s ženou Kateřinou v ceně 800 kop. Zápis 1695.
1730 převzal ho syn Martin Knotek, spolu 2 koně, 2 krávy, 50 ovec, 1 prasnici, 2 vozy, nový a

sešlý, 2 pluhy, 2 brány. On zemřel r. 1758. Dědic syn Jan zemřel 1759
1760 nejmladší dcera Eva vzala si Václava Razáka, který převzal statek. Zemřel r. 1763.
1763 vdova Eva vzala si zase Josefa Leglera.
1807 převzal statek syn Josef Legler za 933 zl. 20 kr. Zemřel r. 1816.
1816 spravoval ho zeť Václav Štor s ženou Ludmilou Leglerovou, co zatim. hospodář.
1829 nastoupil dědic Josef Legler s ženou Kateřinou Kunigrovou, dcerou Václava z Rohatce,
která dostala věna 1200 zl., 2 krávy, 1 vola, 20 ovcí, 10 kusů peřin s povlakem, prádelník aj. - Odhad statku nyní na 1842 zl. 25 kr. C.M.
1835 vdova Kateřina vzala si opět Františka Jakše, zatim. hospodáře.
1872 dědil syn František Jakeš s manželkou Annou Marešovou ze statku Kohelovského

z Brňan.
1906 převzal syn Jaroslav Jakeš s manželkou Klarou Trnkovou z Rochova. Jim patří též čís. 9.
Č. 4. Purkrabovský - Drdlíkovský.

Býval to již dle jména nejspíše starý dvůr panský, pronajatý později ( nebo propůjčený za služby ) purkrabím Doksanským, kteří jsouce panskými úředníky, byli svobodní, robot nekonajíce.
1515 uvádí se na něm vdova Zychová, která drží jej na právu. Členové rodiny Zychovy

uvádějí se v listinách nejen v Litoměřicích, ale i počátkem XVII. století v Budyni.
1600 držel ho Jan Drdlík. Dcera jeho Dorota měla tu podíl 50 kop.
1642 převzal či-li koupil statek Jan Seykora ( nejspíše zeť ) za 300 kop. Držel 8 kop záhonů

( asi 40 str. ), louku 1.
1652 převzal syn Matouš Sykora s ženou Kateřinou.1654 do berně zemské zapsán. Polí má
nyní 10 kop záhonů, louku na Široký a na Tuchani za 10 provazcův ( 1 provazec měl 52 lokte délky a 52 lokte šířky ). Platí úroku5 kop 10 gr., z panského Ládka na Moursku 10 gr., z pan. louky u Křížku 8 gr., z pan. louky na Stavidlech 10 gr., slepic 8, vajec 40. 1654 15 Aprilis stojí psáno: " Statek Purkrabovsky. Držitel tehož statku Matauš Sikora při držanem Saudu odwedl zatím tři Kopy, kterežto do duchodu J. M. Pana Pržigate gsau, Pržipowida za wlastuj Kus Dobitka dati".
1680 postoupen Jiříku Drdlíkovi, jinak Dicovi a ženě jeho Maři Magdaleně.
1683 vdovu Maři Magdalenu vzal si Krištof Šport, jinak Jamský, zatimní hospodář. Pocházel
dle jména Jamský asi z panské hospody v Doksanech, kterou t.č. drželi Jamští. Hospoda slula "na Jamách".
1695 nastoupil dědic Jakub Drdlík ( Dic ) s ženou Alžbětou, převzal statek v 650 kopach gr.
1740 dědí ho Martin Drdlík s ženou Rosalií, k tomu 2 koně, 1 hříbě, 1 vola, 1 krávu, 4

prasata, 2 ovce, 10 slepic, 1 kohouta, 1 vůz dobrý, 1 sešlý, 2 pluhy, 2 brány.
1772 převzal Josef Drdlík s ženou Rosalií, dcerou Jiříka Sedláka z čísla 9. v ceně 650 kop.
1818 jich dceru Annu vzal si František Klomínský ze vsi Voleška, který zanesl 3 000 zl. Když

Anna zemřela, vzal si r. 1823 ženu Marii, dceru Antonína Ulricha z Brzánek.
1861 dědil statek syn František Klomínský s ženou Marií v ceně 5400 zl.
1901 převzal syn Karel Klomínský s manželkou ( 1903 ) Marií Liscovou z Martiněvsi.Č. 5. Macháčkovský - Slepičovský.
1515 uvádí se na něm držitel Slepička, odtud název.
1654 prodán Janu Horčovi, ševci, za 250 kop. Před tím měl 6 kop záhonů ( 30 str. ) rolí, 1654
do berně zemské zapsán. Nyní má 12 kop záhonů, louky 1 provazec. Platí úroku 1kopu 30 gr., z panské louky u Hostěnic, na Moursku a u Křížku 3 kopy 28 gr., slepic 8, vajec 40.
1679 koupil statek Michal Horč, jinak Slepička, s ženou Kateřinou za 900 kop ( 1663 drže
l Michal Horč též chalupu Chotovskou čís. 12. )
1685 vdovu Kateřinu vzal si Matěj Fajtek ( Fajt ) zatimní hospodář.
1694 nastoupil dědic pastorek Matouš Horč ( Slepička ) s ženou Alžbětou, převzav statek

v 800 kopách. Druhá žena jeho byla Terezie.
1737 převzal syn Bartoloměj Horč, spolu 2 koně, 2 voly, 3 krávy, 1 prasnici, 2 laufry, 8 slepic,

1 kohouta, 1 vůz, 2 pluhy, 1 brány, vše v 800 kopách.
1773 dceru Kateřinu, vdovu po Jiříku Husákovi, vzal si František Košťál, převzav statek za
800 kop.
1805 dědil syn Václav Košťál s ženou Annou v ceně 3547 zl. 24 kr. Zemřel r. 1814.
1814 vdova Anna vzala si Václava Mareše z Brňan, zatimní hospodář.
1831 postoupila statek otci Antonínu Košťálovi a ženě Rosalii.
1840 dědí ho vnuk Jan Košťál, nezletilý syn Jana Košťála a ženy Marie, rozené Tumové

z Voleška. Zemřel ale brzo.
1849 převzal bratr Josef Košťál s ženou Marií, vdovou po bratru Janu Košťálovi, roz.
Tumovou, po matce Rosalii.
1865 nastoupil syn Jan Košťál s ženou Františkou Krycnerovou. Zemřel ale po roce bezdětek.
1866 vdovu Františku vzal si Josef Drábek z Rohatce.
1895 převzal syn František Drábek s manželkou Annou Benešovou z Kozince.
Č. 6. Holečkovský.


1515 uvádí se tu držitel Václav Řehák.
1642 koupil ho Matěj Holeček za 350 kop. Byl napotom ve Volešku. Žena jeho byla Dorota.
1654 zapsán do berně zemské. Polí má 9 kop záhonů, platí z dědičného o sv. Jiří 58 gr., o sv.
Havle 1 kopu 33 gr., z panské louky Purkyňovic pod sv. Petrem 1 kopu, z panské louky u Hostěnic 40 gr., z panské louky pod vsí za ½ provazce roboty koná na chmelnici 8 dní, slepic 6, vajec 35.
1660 převzal Pavel Holeček, jinak Boudník, rychtář, s ženou Dorotou. Pavel koupi
l v Dušníkách pustý statek Mouchovský ( čís.6 ) za 350 kop, vynaložil na zvelebení jeho 50 kop, na stavbu zaplatil 60 kop. Pak ho postoupil zeti svému Jiříku Novotnému.
1680 převzal statek Matěj Holeček, jinak Jiříček, s ženou Annou za 480 kop. Týž žádal
probošta v Doksanech o kus pole od pusté chalupy Válovské v Dušníkách. Koupě byla nato povolena, a 2 kopy záhonů ( 10 str. ) na 130 kop gr. odhadnuty. Odhad vykonali Václav Nedbal, rychtář Novodvorský, Matěj Živec, rychtář Dolánek, Jiřík Kotrba, rychtář z Dušník, a starší obecní Michal Horč z Nových Dvorů, Jan Husák z Dolánek a Šimon Chlouba z Dušník.
1682 vdovu Annu vzal si Pavel Boudník, převzav statek za 600 kop gr. - Druhá žena jeho byl
a Dorota. Zápis 1695.
1724 nastoupil syn Martin Boudník, jinak Holeček, s ženou Dorotou. Převzal 2 koně, 1
tažného vola, 2 krávy, 3 ovce, 2 prasnice, 6 prasat, 2 vozy, 2 pluhy, 1 brány, 2 řetězy, vše v ceně 600 kop. 1719 pole na Sviní hoře 36 str., Válovský ( psáno Vaškovský ) 13 str. 2 věrt., u Olšin 5 str. 2 ½
věrt., Provázek 4 str. 2 věrt., zahrádku ½ věrtele.
1755 držel grunt zápisně Tomáš Boudník s ženou Magdalenou Nápravníkovou z Rohatce,

druhou ženou Magdalenou Duchackou z Nov. Dvorů.
1785 nastoupil syn Jan Boudník, který převzal statek za 700 zl. Bratr jeho Tomáš byl vojákem.
1814 dědil syn Josef Boudník s první ženou Kateřinou Krunertovou v ceně 2852 zl. Tato

zemřela r. 1819. Druhá žena byla Kateřina Hajná. Konal robotu ještě r. 1847.
1857 koupil Jan Hudeček z Loucké pro syna Jana Hudečka a manželku jeho Annu Koňasovou,

dcerou těžíře ze Slaného za 9400 zl. Při něm 31 j. 1502 o rolí, 972 o luk.
1890 převzal syn František Hudeček s ženou Marií Škodovou z Rohatce. ( Nyní má pronajatý
panský dvůr v Malých Nučnicích. )

Č. 7. Machovský.

1515 připomíná se tu Bartoň Mach.
1607 držel statek potomek Matěj Mach, rychtář.
1652 koupil statek Václav Holý, jinak Mach, s ženou Alžbětou za 600 kop. Při něm polí
10 kop záhonů, platí úroku 2 kopy 36 gr., z louky u Stavidel 10 gr., z panské louky
Ouvrati u Sazeného 7 gr., z panské louky u Stavidel 10 gr., z panské louky za Tuchání neb Moursku 30 gr., z panské louky u Hostěnic 1 kopu 20 gr., slepic 8, vajec 40.
1684 pouští živnost zeti svému Janu Němečkovi a ženě Ludmile, dceři své. Zápis 1695.
1705 vládne syn Jan Němeček s ženou Ludmilou. Špatně hospodaří a nic neuplácí. Proto

sesazen.
1716 dosazen místo něho Jiří Hrbek, jinak Mach s ženou Marianou. Převzal jen chromého

koně a starý pluh, více nic, vše v ceně 500 kop. Zemřel bez dědiců.
1733 vdovu Marianu vzal si Jiří Nedbal, jinak Knotek z Nových Dvorů. Žena pustila mu
grunt. Přihlásil se po Janu Němečkovi ( Machovi ) syn Karel o dědictví. Vrchnost ustanovila, aby Nedbal tomuto dával do smrti 1 str. pšenice, 3 str. žita, 1 str. ječmene a 2 věrt. hrachu.
1760 dědil statek syn Karla, Josef Němeček, jinak Mach, v ceně 500 kop. Stal se pak

rychtářem.
1809
převzal syn Jan Němeček s ženou Marií Annou Pankovou v ceně 3525 zl. 2 kr.
1810 koupil ho Antonín Košťál s ženou Rosalií za 19000 zl.. Měl též čísl. 5.
1835 dle poslední vůle dědila vdova Rosalie zatimně.
1848 dědil pak dle odkazu otcova syn Josef Košťál s první manželkou Marií Magdalenou,

roz. Tumovou, vdovou po bratru Janovi, druhou Marií Svobodovou z Libkovic.
On zemřel 1877.
1877 hospodařila vdova Marie.
1896 převzal syn Antonín Košťál, oženiv se r. 1898 s Justinou Johanovskou ze Želevic.

Č. 8. Zimkovská, pak k ní Rybákovská
od Nedbalovského č. 3.

1515 uvádí se na ní Jinek ( nebo Zmek, 1522 psán již Zmek - jinak Zimek = Zimka. )
1654 drží ji Jan Zimka. T.č. do berně zemské zapsána. Leží vedle Machovského statku s jedné


a podle Homolkovského s druhé strany. Polí má 2 kopy záhonů. Píše se : "1652

koupil Jan Hanzovic, jinak Janouškovic, za 100 kop. Zimkovská má 3 kopy záhonů, Rybákovská 1 ½ kopy záhonů, louku na Moursku za 1 provazec, porostlinu, sad poustku k Rybákovské 1 provazec. Plat ze Zinkovic 18 gr., z Rybákovic 38 gr., z panské louky u Hostěnic 40 gr., z panské porostliny pod vsí roboty na Chmelnici 7 dni, z Rybákovské 9 dni."
1666 přejímá je Tomáš Zimka. ( Nejspíše starší syn. )
1670 spravuje ji zatimně rychtář Václav Nedbal z č. 3, který zemřel 1684.
1685 dne 7. března nastoupil Jan Říha ( po německu psán též Hans Girk ) s ženou Marianou.

1695 činí kšaft.
1695 po jeho smrti prošacována Zimkovská a Rybákovská na 250 kop. Přejímá je Jan
Janoušek, jinak Zimka, s ženou Dorotou. ( Jan Hanzovic byl jeho děd, Jan Říha jeho otec - jmenovali se vlastně Janouškové. )
1732 nastupuje Jiřík Janoušek ( Zimka ) s ženou Dorotou. 1719 - 48 má pozemky za Ziply

10 str., pod Syslovcem 3 str., též tam 6 str. 2 ½ věrt., u Sazeného 4 str. Zemřel 1741.
1742 vdovu Dorotu vzal si Jan Maličký, zatimní hospodář do zrůstu syna Jiříka. Převzal

1 vola, 2 krávy, 4 kusy sviňskéh , 1 vůz, pluh a brány, vše za 250kop.
1764 převzal chalup Jiří Janoušek ( Zimka ) s ženou Magdalenou. Zemřel 1799, pak

hospodařila vdova.
1820 předala synu Josefu Janouškovi. Zápis tento r. 1840.
1840 dědil syn František Janoušek s ženou Annou Živcovou.
1868 převzal syn František Janoušek s ženou Marií Lízlovou z Chvalína. ( Bratr jeho Josef

Janoušek měl hospodu číslo 21. )
1908 dědil chalupu syn František Janoušek s ženou Barborou Zibrovou z Doksan.
Č. 9. Homolkovský.
1639 usazen tu Bartoň Homolka, rychtář.
1652 koupil ho syn Vít Homolka za 350 kop. 1654 do berně zemské zapsán. Polí má 6 kop
30 záhonů, platí úroku os sv. Jiří 26 gr., o sv. Havle 1 kopu 56 gr., z panské louky u Hostěnic 1 kopu 56 gr., z panské zahrady pode vsí roboty na chmelnici 12 dní,
slepice 4, vajec 20.
1682 převzal syn Jan Homolka, jinak Solnař, s ženou Mandelínou za 350 kop. Zápis 1695.
1726 držel ho zeť Martin Němec s ženou Rosinou Homolkovou. Měl pole: ten kus nad vsí
36 str. 1 věrt., pod Syslovcem 5 str. 2 věrt.
1749 převzal opět zeť Jiří Sedlák s ženou Dorotou Němcovou za 350 kop.
1782 nastoupil opět zeť Josef Pocner s ženou Kateřinou Sedlákovou.
1810 ujal statek Antonín Košťál s ženou Rosalií.
1836 drží ho vdova Rosalie.
1848 dědí po ni syn Antonín Košťál.
1860 od něho koupil František Jakeš z čís. 3 pro syna Antonína Jakeše. Ten ale zemřel bez

dětek a statek připadl zase otci Františku.
1862 dědil otec František Jakeš z čís. 3.
1906 převzal syn Jaroslav Jakeš k čís. 3.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama